Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP) pro prodej elektronické knihy (e-booku) a dalších elektronicky prodávaných materiálů ze stránek www.centrumpp.cz

· Úvodní ustanovení a účel VOP

 • VOP platí pro nákup e-booku (elektronické knihy, elektronických materiálů) přes webové rozhraní přístupné na www.centrumpp.cz
 • Prodávající

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dvořáková

Centrum pedagogické pomoci

IČ 05324858

Sídlo podnikání: Školní 204, 67125 Hodonice

Provozovna: Obecní 404, 671 25 Hodonice

Tel" 732 455 089

Identifikační číslo provozovny 1011075300

 • Nákup elektronických materiálů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 • Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího.
 • VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než elektronické materiály koupíte, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním jejich objednáním (tj. před kliknutím na tlačítko "Odeslat"). Kontakty jsou uvedeny níže, případně na stránkách www.centrumpp.cz. Kliknutí na tlačítko "Odeslat" znamená, že kupující VOP viděli, četli a souhlasí s dále popsanými postupy spolupráce. Kupující zároveň při kliknutí na tlačítko Odeslat přijímá zodpovědnost, že je připraven splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy. Zároveň i prodávající je připraven splnit svoje závazky. Zjednodušeně kupující objedná produkt a zaplatí za něj, prodávající odešle objednaný produkt.
 • Ve VOP jsou uvedeny všechny podstatné informace.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II.Důležité pojmy (definice)

III.Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena ebooku a platba

V. Dodací podmínky

VI.Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

· Důležité pojmy (definice)

 • PRODÁVAJÍCÍ.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dvořáková

Centrum pedagogické pomoci

IČ 05324858

Sídlo podnikání: Školní 204, 67125 Hodonice

Provozovna: Obecní 404, 67125 Hodonice

Identifikační číslo provozovny 1011075300

Kontakt: centrumpedagogickepomoci@gmail.com

 • KUPUJÍCÍ.

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.centrumpp.cz uzavře kupní smlouvu s prodávajícím a tím koupí elektronické materiály. Kupujícím může být podnikatel, fyzická osoba, OSVČ, právnická osoba nebo spotřebitel.

 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM znamená, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, tedy přes webové rozhraní www.centrumpp.cz nebo emailem, případně telefonicky. Náklady spojené s použitím internetového připojení, případně telefonního hovoru, hradí kupující sám a zároveň souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.
 2. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Kupující objednává elektronické materiály objednávkovým systémem odesláním objednávkového formuláře, který je dostupný na www.centrumpp.cz.
 • POPIS PRODUKTU. Na stránkách www.centrumpp.cz je uveden podrobný popis nabízeného produktu. Popis uvádí, co produkt obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován, včetně ceny. Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 • OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání elektronických materiálů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde kupující vyplní jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, (případně telefonní číslo), u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat".

Na email, který zadal kupující v objednávkovém formuláři, přijde potvrzující zpráva o obdržení objednávky, tato informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (viz prodávající - důležité pojmy, definice) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V případě pochybností může prodávající kontaktovat kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a tato objednávka bude stornována.

 • Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, její přijetí prodávajícím a tyto VOP. Smlouva je archivována v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena ebooku a platba

 • CENA EBOOKU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena veškerých elektronických materiálů. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

Vzhledem k charakteru elektronických materiálů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než klikne kupující na tlačítko "Odeslat") je již konečnou cenou.

 • Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u elektronických materiálů v okamžiku odeslání objednávky kupujícího (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak prodávající není povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k jiné výslovné dohodě.
 • Dodání elektronických materiálů je povinen prodávající dodat až po zaplacení plné sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstávají elektronické materiály ve vlastnictví prodávajícího.
 • ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- převod na účet (platba trvá většinou 2-3 dny)

- platba kartou on-line (dostupné dle možnosti a výběru z internetového rozhraní v den koupě)

Po přijetí celé částky bude platba automaticky realizována přes rozhraní třetí strany. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a elektronické materiály co nejdříve dodány.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní, kupní cena se hradí v korunách českých.

 • SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je 7 dní od objednání, kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

P přijetí platby bude vystaven platební doklad o přijaté platbě, který obdrží kupující na email uvedený na objednávkovém formuláři. U online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 4 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Prodávané elektronické materiály není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1.ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Elektronické materiály ve formátu pdf budou zaslány po uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu (uvedenou v objednávkovém formuláři) jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

2.DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 4 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3.NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (elektronická forma) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání elektronických materiálů je vhodné, aby kupující co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost obsahu. Pokud budou zjištěny nedostatky nebo vady, může kupující kontaktovat prodávajícího, aby mohla být provedena náprava. Podrobnosti jsou uvedeny dále.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti dále).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 • Digitální obsah elektronických materiálů je zasílám pouze kupujícímu, na uvedenou elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah je možné stáhnout v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí elektronických materiálů je nezbytné, aby bylo zařízení připojeno k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Digitální obsah je chráněn autorským právem. Je zakázáno šířit materiály nebo dát k užívání třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Elektronické materiály mají edukační povahu a slouží k pedagogickým účelům. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch při používání těchto materiálu, protože záleží také na schopnostech a znalostech kupujícího, za které se nemůže prodávající zaručit.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Kupující může ve lhůtě 14 dní odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě je možné kontaktovat prodávajícího na email zdenkadvorakova9@seznam.cz

V takovém případě se uvádí, že kupující využívá právo odstoupit od kupní smlouvy a je nutné, aby uvedl datum nákupu elektronických materiálů, identifikační údaje a produkt, který byl zakoupen. Odstoupení od Kupní smlouvy se odesílá emailem.

Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (viz dále). Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení povinností kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 • Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 • Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 • Prodávající odpovídá za to, že elektronické materiály nemají vady. U spotřebitelů pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 • V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupí kupující od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu lze žádat i v případě, že bych nebyl prodávající schopen kupujícímu nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nebyla zjednána náprava v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nebo nesprávným uchováváním.
 • Pokud kupujícímu nebyly elektronické materiály či jiné produkty dodány v dodací lhůtě, je nutné, aby kupující zkontroloval nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam nebudou elektronické materiály nalezeny, lze reklamaci dle následujícího odstavce.
 • Reklamaci kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit mailem na naši elektronickou adresu centrumpedagogickepomoci@gmail.com. Je žádoucí, aby byla k reklamaci přiložena faktura či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 • Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti nějakou stížnost, může využít kontakty uvedené výše, či mailovou adresu centrumpedagogickepomoci@gmail.com.
 • Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může kupující obrátit se svými stížnostmi.
 • Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ). Řídím se normálním selským rozumem a upřednostňuji slušnost a dobrou vůli se domluvit.

X. Závěrečná ustanovení

 • Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 • Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je zasílán v samostatné příloze současně s obchodními podmínkami.
 • VOP je možno měnit podle nutnosti prodávajícího, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 • Tyto VOP jsou účinné od 20. 3. 2019
 • .
© 2020 CENTRUM PEDAGOGICKÉ POMOCI
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!